Wat is een mobiliteitshub?

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden of aan het behoud en verbeteren van de bereikbaarheid in krimpgebieden. Of als een slimme manier om met de ruimtedruk om te gaan. Het concept staat sinds enkele jaren sterk in de belangstelling bij beleidsmakers, vervoerbedrijven en andere stakeholders, maar is nog in ontwikkeling en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Bovendien vergt de ontwikkeling van hubs afstemming met een groot aantal andere beleidsinstrumenten. 

Wat de uiteindelijke vorm en uitvoering wordt van een hub of knooppunt hangt af van hoe de mobiliteitstransitie verloopt in de regio. Door de verscheidenheid aan functies, mobiliteitsvormen en voorzieningen op mobiliteitshubs zijn er ook veel verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van hubs. Samenwerking tussen de provincie, regio, gemeenten, ontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders is daarom essentieel.

Voor een effectieve uitwerking van deze mobiliteitshubs mist een goede aanpak voor een integrale gebiedsbenadering. De vraag vanuit het CROW is om tot een handreiking/ontwerpwijzer te komen voor het organiseren van een verbijzonderde vorm van integrale gebiedsbenadering; namelijk een hub waar energie, mobiliteit en ruimte elkaar versterken.

Kennisproducten

Inspiratie