Beleid en strategie

De stap Beleid en Strategie voor mobiliteitshubs gaat over het formuleren van organisatiebeleid en doelstellingen voor het realiseren van mobiliteitshubs. Het formuleren van strategisch beleid voor het realiseren van mobiliteitshubs in Nederlandse steden vraagt ​​om een ​​participatiegedreven aanpak die resulteert in een heldere visie op de toekomst van duurzame mobiliteit. Door in gesprek te gaan met belanghebbenden, effectieve beleidsinstrumenten te identificeren en prioriteit te geven aan gemeenschapswaarden, kunnen beleidsmakers een duurzamere en rechtvaardigere toekomst voor (Nederlandse) steden creëren.

Participatie

Bij het formuleren van beleid en een strategie hoort een gedegen participatietraject. Belangrijke onderdelen hiervan zijn een stakeholderanalyse en een communicatieplan (zie Toegankelijkheid in shared space). Dit kan helpen om de belangen, behoeften en verwachtingen van verschillende groepen te identificeren en ervoor te zorgen dat hun perspectieven worden opgenomen in het gehele proces. Voorbeelden van stakeholders zijn inwoners, bedrijven, belangengroeperingen en andere overheidsinstanties. De publicatie Verkenning van het concept mobiliteitshub helpt bij het uitvoeren van een volledige stakeholdersanalyse in de context van mobiliteitshubs.

Afbeelding met processchema rond participatieniveau afkomstig uit de publicatie Toegankelijkheid in shared space
Afbeeldingbron: Toegankelijkheid in Shared Space

Visie op de functie van een mobiliteitshub

Om te komen tot strategisch beleid is het vaststellen van een heldere visie op de functie van de mobiliteitshub van belang. Deze visie moet gebaseerd zijn op de waarden en prioriteiten van gebruikers van de hub en bewoners in de omgeving. Het ‘People, Planet, Profit’ principe biedt hiervoor een mooi vertrekpunt. Door de juiste balans tussen deze drie begrippen te vinden, ontstaat een duurzame ontwikkeling. Om dit te bereiken, is het van belang om dit principe centraal te stellen tijdens deze en de volgende processtap. Denk hierbij aan zaken als leefbaarheid, bereikbaarheid, inclusiviteit, duurzaamheid en verstedelijking. Dit betekent dat het beleid vertaald moet worden naar ambities. Een voorbeeld hiervan is het verzorgen van universele toegankelijkheid van mobiliteitshubs. Een handig hulpmiddel is het Ambitieweb. De Waardenkaart Mobiliteit is hulpmiddel om waarden op het gebied van mobiliteit in beeld te krijgen. Het inzichtelijk hebben van deze waarden helpt met het opstellen van een breed gedragen visie.

Bij het formuleren van een visie voor beleidsvorming om mobiliteitshubs te realiseren moeten beleidsmakers beginnen met het stellen van fundamentele vragen zoals: "Wat voor regio, stad of dorp willen we zijn?", "hoe kunnen we minder auto's in onze regio, stad of dorp hebben?", "Hoe verbeteren we onze leefomgeving?", en "Hoe kunnen we duurzame mobiliteitsoplossingen faciliteren?". De visie moet ook rekening houden met de specifieke uitdagingen en kansen van de regio, zoals stedelijke dichtheid, infrastructuurbeperkingen en bevolkingsgroei. Door actief aandacht te besteden aan het vinden van de balans tussen ‘People, Planet, Profit’, wordt een duurzame ontwikkeling van de mobiliteitshub geborgd. De handreiking Naar een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en knooppunten van het CROW en de Wegwijzer Mobiliteitshubs van de Metropool Regio Amsterdam helpen bij het formuleren van een visie. Serious games bieden een manier om vanuit verschillende invalshoeken en belangen tot evenwichtig beleid (uitgangspunten) te komen.

Doelstellingen bepalen

Zodra de visie is vastgesteld, kunnen beleidsmakers beginnen met het bepalen van specifieke doelstellingen die ervoor zorgen om de visie te realiseren. De betrokkenheid van en samenwerking met belanghebbenden zijn essentieel om te komen tot haalbare doelstellingen. De specifieke doelen vormen een afspiegeling van diverse perspectieven en behoeften van belanghebbenden. Er zijn verschillende manieren om tot deze doelstellingen te komen waarbij de ruimtelijke context bepalend is. De procesaanpak Wikken en Wegen helpt bij het bepalen welke effecten bereikt moeten worden en hoe er resultaat behaald kan worden binnen de context van een kosten-batenanalyse. De eerder genoemde publicatie Naar een samenhangend netwerk van mobiliteitshubs en knooppunten van CROW beschrijft een stapsgewijze aanpak om tot realisatie van een succesvolle mobiliteitshub te komen. En de Wegwijzer Mobiliteitshubs van de Metropool Regio Amsterdam biedt verschillende handvatten bij het opstellen van de doelen van een hub. 

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond beleid en strategie

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder.  

Ga naar Helpdesk