Wat is een mobiliteitshub?

Mobiliteitshubs zijn fysieke schakels tussen vervoersmodaliteiten, die naast hun mobiliteitsfunctie ook als concentratiepunt voor ruimtelijke ontwikkeling kunnen dienen. Ze kunnen bijdragen aan verschillende beleidsdoelen. Bijvoorbeeld aan het autoluw maken van steden of aan het behoud en verbeteren van de bereikbaarheid in krimpgebieden. Of als een slimme manier om met de ruimtedruk om te gaan. Het concept staat sinds enkele jaren sterk in de belangstelling bij beleidsmakers, vervoerbedrijven en andere stakeholders, maar is nog in ontwikkeling en wordt op verschillende manieren geïnterpreteerd. Bovendien vergt de ontwikkeling van hubs afstemming met een groot aantal andere beleidsinstrumenten. 

Wat de uiteindelijke vorm en uitvoering wordt van een hub of knooppunt hangt af van hoe de mobiliteitstransitie verloopt in de regio. Door de verscheidenheid aan functies, mobiliteitsvormen en voorzieningen op mobiliteitshubs zijn er ook veel verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van hubs. Er kan op verschillende niveaus naar een mobiliteitshub worden gekeken, wat van pas komt bij het voorbereiden van plannen. Deze niveaus zijn onder te verdelen in de volgende drie: netwerk, corridor en locatie. Samenwerking tussen de provincie, regio, gemeenten, ontwikkelaars en mobiliteitsaanbieders is daarom essentieel. Om verder onderscheid tussen verschillende typen hubs te duiden, is onderstaande afbeelding weergegeven.

Soorten hubs: Buurthub, Wijkhub, Regionale hub, Stadsrandhub, Stadshub, Distributiecentrum
Afbeeldingbron: Verkenning van het concept mobiliteitshub

Voor een effectieve uitwerking van deze mobiliteitshubs mist een goede aanpak voor een integrale gebiedsbenadering. De vraag vanuit het CROW is om tot een handreiking/ontwerpwijzer te komen voor het organiseren van een verbijzonderde vorm van integrale gebiedsbenadering; namelijk een hub waar energie, mobiliteit en ruimte elkaar versterken.

Kennisproducten

Inspiratie

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder.  

Ga naar Helpdesk