Monitoren en analyseren

Het monitoren en analyseren van de prestaties van een mobiliteitshub is essentieel om het gebruik ervan te beoordelen, een correct gebruik te garanderen en de kwaliteit van de asset te behouden. Door relevante gegevens te verzamelen en regelmatig beoordelingen uit te voeren, kunnen beleidsmakers weloverwogen beslissingen nemen om de prestaties van de mobiliteitshub te optimaliseren. Monitoring en de analyse van deze data levert de input op om beleidsdoelen en uitvoeringsprogramma’s te kunnen evalueren.

Objectief en subjectief

Evaluatie vindt plaats op basis van twee niveaus, objectief en subjectief. Dit betekent dat de monitoring en analyse van data op een bepaalde manier dient ingericht te worden. Data en informatie staan hierin centraal, waarbij het essentieel is om de relatie met de prestatie-indicatoren die vastgesteld zijn in de programmeerfase van het proces te bewaken (zie programmeren en beheren).

De objectieve manier is gerelateerd aan het systeem en vindt plaats op dataverzameling uit die systemen, waarna de vertaling naar informatie volgt om te analyseren. Dit kan simpelweg gaan om de registratie van het aantal vervoersbewegingen per modaliteit, gebruik van vervoersmiddelen (zoals een (deel)fiets) en bezetting van de mobiliteitshub. Zo zijn trends, seizoenspatronen, weekpatronen en dag patronen goed te meten. Het inspecteren van assets is een vak apart. De CROW aanbeveling 117 geeft procedures, regels en eisen voor het juist inspecteren van assets, zodat het beheer van de openbare ruimte geoptimaliseerd kan worden.

Het succes van een mobiliteitshub is mede afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik. Immers, het subjectieve niveau vindt plaats op basis van de ervaringen van gebruikers. Per vervoerswijze is vaak goed te monitoren in welke mate de mobiliteitshub wordt gebruikt.\

Daarnaast kunnen andere instrumenten ingezet worden om waardevolle informatie te verzamelen:

 • Gebruikersenquêtes
  Voer enquêtes uit om informatie te verzamelen over demografische gegevens van gebruikers, reispatronen, tevredenheidsniveaus en voorkeuren. Deze gegevens helpen te begrijpen wie de mobiliteitshub gebruiken en wat hun specifieke behoeften zijn. 
 • Stakeholderanalyse/gebruikersanalyse
  Welke potentiële /beoogde doelgroepen maken geen gebruik van de mobiliteitshub?
 • Monitor ruimtebezetting
  Monitor regelmatig de bezettingsgraad van voorzieningen, zitplekken, fietsenstallingen en andere voorzieningen binnen het mobiliteitshub. Beoordeel of de beschikbare ruimte voldoet aan de vraag of aanpassingen behoeft. 
 • Klachten en meldingen
  Monitoring kan gaan aan de hand van klachten en storingen en de conditie van de openbare ruimte aan de hand van uitgevoerde inspecties. Hier kan ook het product Meldingen Openbare Ruimte gebruikt worden. Dit is een systematiek om eenduidige meldingen in de openbare ruimte te doen.  

De uitkomsten van de monitoring en analyseresultaten worden gebruikt in de laatste processtap: Evalueren en bijsturen.
Samengevat, door een robuust monitoring- en analysekader te implementeren, kunnen belanghebbenden een uitgebreid inzicht krijgen in wie de mobiliteitshub gebruikt, de gebruikspatronen beoordelen en de kwaliteit en het onderhoud van de hub waarborgen. Deze kennis stelt besluitvormers in staat om datagedreven verbeteringen door te voeren, gebruikerservaringen te verbeteren en de lange termijn prestaties van de mobiliteitshub te optimaliseren.

Participatie

Vanwege de verschillende aard van dataverzameling is vooral tijdens het onderdeel waarbij subjectieve data wordt verzameld een actieve vorm van participatie nodig, waarbij de ervaringen, klachten en meldingen van betrokkenen gedegen verzameld dienen te worden. Wederom is hier ook het communicatieplan van toepassing.

Hulpmiddelen en publicaties

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk