Programmeren en beheren

Als beleidsmaker heb je een aantal doelen en een visie voor de implementatie van mobiliteitshubs in jouw regio, stad of dorp. Mogelijke doelen zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit, het verbeteren van de bereikbaarheid en het bevorderen van duurzame vervoerswijzen of verhogen van brede welvaart. Nadat beleid en strategie zijn opgesteld, worden deze uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma (zie Plannen en voorbereiden). Tijdens de processtap Programmeren en beheren moeten er concrete antwoorden komen op vragen rond de beoogde voorzieningen van de mobiliteitshub, het schaalniveau van de hub, het oplevermoment, de beoogde kosten voor de ontwikkeling van de hub, het aanbod van modaliteiten en de beoogde locaties.

Schaalniveau bepalen

Voordat doelstellingen bepaald worden voor een mobiliteitshub, is het essentieel om te weten op welk schaalniveau er naar de hub wordt gekeken. Er kan op netwerk-, corridor- of locatieniveau naar mobiliteitshubs gekeken worden. Het is een wezenlijk verschil of het om een binnenstedelijke hub gaat, of een in het buitengebied. Daarom is het belangrijk om te weten met welke partners en binnen welk netwerk er doelstellingen geprogrammeerd kunnen worden.

Inzicht in de lokale context

Om de doelen en visie te vertalen naar een concreet actieplan is het van belang de lokale context te begrijpen. Welke kansen en uitdagingen zijn er voor de implementatie van mobiliteitshubs? Dit omvat het analyseren van de bestaande transportinfrastructuur en het beoordelen van het regelgevingskader. In het eindrapport Gelderse Mobiliteitshubs laat men zien hoe dit in Gelderland is gebeurd.

Inzetten op betrokkenheid van belanghebbenden

Het is van belang om de behoeften en voorkeuren van belanghebbende te begrijpen, zodat zij zich bij de implementatie van mobiliteitshubs aansluiten en deze ondersteunen. Dit omvat het betrekken van lokale bewoners, bedrijven, vervoersaanbieders en andere relevante belanghebbenden. Hierbij helpt het hebben van een goede stakeholderanalyse (zie beleid en strategie). 

Integraal beheerplan

In een uitvoeringsprogramma staan de voor te stellen maatregelen vastgelegd en uitgezet in tijd en geld. De meest toegepaste instrumenten hiervoor zijn beheerplannen en nieuwbouwplannen. De onderdelen van een integraal beheerplan en de daarin passende maatregelen en afwegingskaders, worden onder meer beschreven in de Beheersystematiek Openbare ruimte. Om een beheerplan op te stellen moet duidelijk zijn wat de ambities zijn voor de openbare ruimte. Het Ambitieweb is een hulpmiddel om duurzaamheidsthema’s en de gekoppelde ambities (visueel) te weergeven. Hierbij is het ook van belang dat er per omgeving bekeken wordt waar de kansen en uitdagingen liggen. Het Ambitieweb gaat niet specifiek over mobiliteitshubs maar kan helpen om het in een breder perspectief te zetten.

Business case

Een goed functionerende mobiliteitshub dient een kloppende business case te hebben. Deze business case moet dan ook al voor iedereen duidelijk zijn wanneer de doelstellingen van de hub geprogrammeerd worden. Dit heeft namelijk invloed op de manier waarop de hub gefinancierd wordt, de benodigdheden en welke prestatie indicatoren er gekoppeld worden aan de hub. Door te weten op welke prestatie indicatoren gestuurd moet worden, kunnen hoofdzaken van bijzaken gescheiden worden. De business case draagt bij aan het ‘People, Planet, Profit’ principe, door een verdienmodel te koppelen aan de duurzame ambities van de mobiliteitshub.

Participatie

Van belang om draagvlak maximaal te houden is de actoren in deze fase te betrekken. Binnen deze context kun je de participatieladder of het communicatieplan hanteren, zoals opgesteld in de processtap beleid en strategie.

Inspiratie

Hulpmiddelen en publicaties

 

Klik hier voor een totaaloverzicht van alle publicaties rond programmeren en beheren

Helpdesk Mobiliteitshubs

Heb je een inhoudelijke vraag of een opmerking rond het thema mobiliteitshubs? De Helpdesk Mobiliteitshubs helpt je graag verder. 

Ga naar Helpdesk